Prevádzkový poriadok

Coworkingové centrum Ynet

 

Čl. I

Kontaktné údaje

Občianske združenie Ynet
E-mail: ybase(at)ynet.sk

Čl. II

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Názov prevádzky:             Coworkingové centrum Ybase ŠD Mladosť
Meno prevádzkovateľa:    Občianske združenie Ynet (ďalej len Ynet)
Sídlo:                                 Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4
Adresa prevádzky:            Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava 4 (ďalej len ŠD Mladosť)
IČO:                                  36067423
DIČ:                                  2021557571

Čl. III

Identifikácia coworkingového centra, podmienky poskytovania služieb

 1. Coworkingové centrum Ybase (ďalej len Ybase) je priestor, ktorý je orientovaný na 2. nadzemnom podlaží nad vrátnicou CD blokov ŠD Mladosť, miestnosť č. 210, a zasadacia miestnosť č. 214 (ďalej aj ako „Ybase“ alebo „prevádzka“).
 2. Slúži pre prácu na tímových projektoch, na ktorých pracujú študenti, ktorí majú platné členstvo v občianskom združení Ynet.
 3. Používateľ, ktorý nemá platné členstvo v občianskom združení Ynet má prístup do Ybase iba na zodpovednosť člena s ktorým tam vstupuje, ktorý má platné členstvo v občianskom združení Ynet.
 4. Do Ybase nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej kapacity, čo je v tomto prípade 26 ľudí.
 5. Ybase pozostáva z pracovného priestoru a zasadacej miestnosti.
 6. V pracovnom priestore je 20 pracovných miest vybavených monitorom, klávesnicou a myšou.
 7. Zasadacia miestnosť poskytuje kapacitu 6 ľudí.

Čl. IV

Podmienky udelenia prístupu

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorým členom umožní prístup a ktorým ho zamietne.
 2. Prístup je udeľovaný na základe registrácie projektu. Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračného formulára na stránke združenia.
 3. Po vyplnení formulára sa vedúci skupiny, ktorá chce využívať Ybase dohodne na osobnom stretnutí so zodpovednou osobou pre udelenie prístupu a dohodne si ďalšie detaily a podmienky, na základe ktorých sa zodpovedná osoba rozhodne či prístup udelí alebo zamietne.
 4. Udelený prístup platí do konca školského roka, v ktorom bol členom prístup udelený.

Čl. V

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov Ybase

 1. Prevádzka je nepretržite k dispozícii, pokiaľ nie je úplne rezervovaná.
 2. Dvere do Ybase sa otvoria po priložení čipovej karty (ISIC-u) na čítačku kariet, ktorá je umiestnená pri vstupných dverách (zelené dvere). Každý vstup je logovaný v internom systéme.
 3. Osoby, ktoré sú zodpovedné za čistotu a poriadok prevádzky, ju budú pravidelne udržiavať.
 4. Používatelia sú povinní pred svojím odchodom odstrániť nečistoty a neporiadok, ktoré po sebe zanechali.
 5. Používatelia sú povinní nahlásiť škody, ktoré spozorujú osobám zodpovedným za prevádzku v čo najkratšom možnom čase, mailom, telefonicky alebo osobne na kontaktné údaje uvedené v článku I. tohto prevádzkového poriadku.
 6. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyvesený na viditeľnom mieste.
 7. Každý návštevník musí po ukončení činnosti zanechať svoju pracovnú stanicu a zariadenia s ktorými pracoval v pôvodnom stave.
 8. Používatelia študovne smú sedieť sa iba na stoličkách a na gauči. Je zakázané sedieť na stoloch a parapetoch.
 9. V prípade zistenia porušenia pravidiel je používateľ povinný porušovateľa upozorniť a pri opakovanom porušení kontaktovať realizačný tím občianskeho združenia Ynet na mailovú adresu ybase(at)ynet.sk.
 10. Únikové cesty a východy musia byť trvalo voľné.
 11. Každý návštevník musí byť oboznámený s umiestnením a obsluhou hasiacich prístrojov.
 12. Je zakázané dotýkať sa elektrického vedenia, manipulovať s elektrickými zariadeniami na ktoré osoba nemá oprávnenie alebo nie je o nich poučená.
 13. V Ybase je zakázané vyrušovať ostatných hlasným rozprávaním, hudbou, neprimeraným zaobchádzaním s klaviatúrou počítača, používaním mobilného telefónu a podobne.
 14. Každý návštevník je povinný v prípade úrazu ho okamžite nahlásiť kontaktnej osobe uvedenej v článku I. a ak je to potrebné, poskytnúť prvú pomoc.
 15. V prípade že používateľ je poslednou osobou, ktorá opúšťa študovňu, je povinný ubezpečiť sa, že sú vypnuté všetky elektrické zariadenia.

Čl. VI

Práva prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prevádzkový poriadok kedykoľvek v priebehu roka.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť zákaz vstupu osobám, ktoré porušili pravidlá OZ Ynet alebo tento prevádzkový poriadok.

Čl. VII

Pokyny, obmedzenia a zákazy

 1. Priestory Ybase smie využívať len osoba, ktorá je riadnym, alebo mimoriadnym členom občianskeho združenia YNET a zároveň má zaplatený členský poplatok.
 2. Osoba, ktorá nemá zaplatený členský poplatok v občianskom združení Ynet, môže vstúpiť do Ybase iba za sprievodu člena občianskeho združenia Ynet iba ak bude po celý čas pobytu v Ybase s týmto členom. V takomto prípade člen združenia nesie plnú zodpovednosť za nečlena a zároveň za to, že nečlen bude oboznámený s týmto prevádzkovým poriadkom. Prevádzkový poriadok je prístupný v miestnosti.
 3. Člen občianskeho združenia, ktorý má schválený prístup do Ybase si môže ako návštevu do Ybase zobrať maximálne 2 osoby. Pre návštevy je prioritne určená zasadacia miestnosť.
 4. Za stratu osobných vecí prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 5. Každý používateľ bol oboznámený, že priestor je chránený audio-vizuálnym systémom pre potreby ochrany osôb, majetku a dodržiavania pravidiel Ybase. Záznam sa ukladá po dobu 15 dní.
 6. Používateľ svojím súhlasom na portáli portal.ynet.sk potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom prevádzkového poriadku Ybase a dáva súhlas na spracovanie audio-vizuálneho záznamu svojej osoby.
 7. Používatelia sú povinní nevyrušovať svojím správaním a činnosťou iné osoby nachádzajúce sa v Ybase.
 8. V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia a zákaz manipulácie s ohňom a horľavými látkami.
 9. V priestore Ybase je zákaz konzumácie jedla a pitia z pohárov. Piť je dovolené z flaše, ktorú je možno uzavrieť z dôvodu eliminácie poškodenia inventára, najmä monitorov, klávesníc a myšiek.
 10. V priestore Ybase je zákaz hrania počítačových hier. Hranie hier je dovolené len pokiaľ obsadenosť miestnosti umožňuje ďalším členom združenia využívať Ybase pre prácu na projektoch.
 11. Po odchode z miestnosti je člen povinný skontrolovať či sa správne zavreli dvere - je zakázané zatvárať dvere so "zamknutým" zámkom.
 12. V prípade, že člen združenia, ktorý chce využívať Ybase pre prácu na projekte, spozoruje, že iní členovia nevyužívajú Ybase na účely, pre ktoré je určený, má právo daného člena / členov upozorniť, aby od tohto konania upustil / upustili. V prípade, že obsadenosť miestnosti neumožňuje ďalším členom využívať miestnosť, člen, ktorý nedodržuje prevádzkový poriadok je povinný uvoľniť miesto ostatným členom.
 13. Do Ybase je vstup zakázaný:
  • s tekutinami v pohároch,
  • s jedlom,
  • osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
  • osobám s kožným, vírusovým alebo iným nákazlivým ochorením,
  • osobám, ktorým prevádzkovateľ udelil zákaz vstupu,
  • osobám v špinavom oblečení,
  • zvieratám.

Čl. VIII

Podmienky využívania kuchynky

 1. Používatelia sú povinní správať sa tak, aby nespôsobovali neporiadok.
 2. V prípade spôsobenia neporiadku sú povinný ho upratať.
 3. Pri vyhadzovaní odpadu sú používatelia povinný správne separovať odpad do príslušne označených smetných košov.

Čl. IX

Zodpovednosť návštevníkov

 1. Používatelia sú povinní správať sa tak, aby nespôsobili ujmy na majetku alebo zdraví iným osobám, ktoré sa v tom istom čase nachádzajú v Ybase.
 2. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť je za ňu plne zodpovedný používateľ v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
 3. Každý návštevník má povinnosť poupratovať neporiadok, ktorý spôsobil vo svojom okolí.

Čl. X

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcie

  1. V kuchynke a v priestore Ybase sa nachádzajú tri koše na triedený odpad opatrené plastovým vreckom.
  2. Vyprázdňovanie odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekciu budú vykonávať osoby určené prevádzkovateľom.

 

V Bratislave, dňa: 23.9.2017

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho