About us

Ynet je občianske združenie, ktoré vzniklo 8. 12. 2000 za účelom, aby spojilo ľudí so spoločným záujmom, ktorým je budovanie a zveľaďovanie lokálnej siete na internáte Mladosť. Na jeho počiatku stála hŕstka nadšencov, ktorí sa na úkor vlastných prostriedkov snažili vytvoriť internátnu sieť a neskôr celému snaženiu dali aj právny charakter. Zakladateľmi boli Miroslav Brúsil, ktorý bol prvý vo funkcii predsedu, Ing. Vladimír Bottlík, Bc. Tomáš Verný a Bc. Viliam Koza.

Ynet už dvanásty rok pôsobí na internáte Mladosť v Bratislave. V roku 2007 rozšírilo svoju pôsobnosť na študentský domov Nikosa Belojanisa, vroku 2008 na ŠD Dobrovičova a v roku 2009 na ŠD Jura Hronca. Združenie spája viac ako 3000 študentov prevažne technických smerov a sprostredkováva im pripojenie do siete Internet. Okrem toho poskytuje ďalšie služby ako sú: intranet, elektronická pošta, vyhľadávač zložiek na lokálnej sieti, VoIP, jabber, irc, pokrytie študovne wifi sieťou a iné. Činnosť združenia zabezpečujú členovia realizačného tímu. Sú to študenti vysokých škôl, ktorí budujú, udržiavajú, vylepšujú a rozvíjajú sieť a služby poskytované Ynetom.

Všetci členovia predsedníctva ako aj členovia realizačného tímu vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu alebo honorár, dobrovoľne a na úkor svojho voľného času.


Copyright © 2016 | Ynet
design by musho